Boeuf
Taille : 592 X 709 | Poids : 116.9 ko
Carpe
Taille : 579 X 711 | Poids : 111.1 ko
Chat
Taille : 593 X 709 | Poids : 139.3 ko
Chenille
Taille : 576 X 709 | Poids : 130.5 ko
Cheval
Taille : 568 X 709 | Poids : 96.7 ko
Chèvre
Taille : 585 X 709 | Poids : 74.2 ko
Colombe
Taille : 582 X 709 | Poids : 78.2 ko
Dauphin
Taille : 584 X 709 | Poids : 128.5 ko
Dromadaire
Taille : 764 X 934 | Poids : 152.6 ko
Ecrevisse
Taille : 589 X 709 | Poids : 73.2 ko
Eléphant
Taille : 588 X 709 | Poids : 94.6 ko
Hibou
Taille : 548 X 662 | Poids : 95.9 ko
Ibis
Taille : 775 X 919 | Poids : 114.3 ko
Lapin
Taille : 775 X 930 | Poids : 191.9 ko
Lièvre
Taille : 594 X 709 | Poids : 85.2 ko
Lion
Taille : 583 X 709 | Poids : 69.3 ko
Méduse
Taille : 583 X 709 | Poids : 120.8 ko
Mouche
Taille : 580 X 709 | Poids : 119.3 ko
Orphée 1
Taille : 591 X 709 | Poids : 87 ko
Orphée 2
Taille : 766 X 932 | Poids : 220.6 ko
Orphée 3
Taille : 587 X 709 | Poids : 96 ko
Orphée 4
Taille : 583 X 709 | Poids : 86.6 ko
Paon
Taille : 772 X 928 | Poids : 134.3 ko
Poulpe
Taille : 769 X 938 | Poids : 209.2 ko
Puce
Taille : 771 X 940 | Poids : 105.8 ko
Sauterelle
Taille : 582 X 709 | Poids : 93.7 ko
Serpent
Taille : 762 X 938 | Poids : 161.1 ko
Sirènes
Taille : 596 X 709 | Poids : 118.1 ko
Souris
Taille : 590 X 709 | Poids : 63 ko
Tortue
Taille : 582 X 709 | Poids : 92 ko